piątek, 16 grudnia 2022, 11:55

Instytucje UE uzgadniają wspólne priorytety na lata 2023 i 2024

Komunikat prasowy 15 grudnia 2022 Bruksela Przewodniczący Parlamentu, Rady i Komisji podpisali dziś wspólną deklarację dotyczącą priorytetów legislacyjnych UE na lata 2023 i 2024. Przewodnicząca

Komunikat prasowy

15 grudnia 2022

Bruksela

Przewodniczący Parlamentu, Rady i Komisji podpisali dziś wspólną deklarację dotyczącą priorytetów legislacyjnych UE na lata 2023 i 2024.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, premier Czech Petr Fiala z ramienia Rady Unii Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisali wspólną deklarację dotyczącą priorytetów legislacyjnych UE na lata 2023 i 2024, opierając się na znacznych postępach poczynionych w ubiegłym roku.

We wspólnej deklaracji przedstawiono wspólną europejską wizję silniejszej i bardziej odpornej Europy, lepiej przygotowanej do stawiania czoła takim wyzwaniom, jak niczym niesprowokowana i brutalna agresja Rosji wobec Ukrainy i jej daleko idące oddziaływanie, czy kryzys klimatyczny i przeszkody gospodarcze. Unia Europejska będzie nadal solidaryzować się z Ukrainą i jej obywatelami, przyspieszając jednocześnie dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową.

Przewodnicząca Metsola powiedziała: Po dwóch trudnych latach pandemii i w obliczu nadal toczącej się wojny w Ukrainie, nadszedł czas, gdy europejskie przywództwo jest wyjątkowo potrzebne. Potrzebne są wspólne działania, aby zapewnić rozwiązania na szczeblu europejskim dla naszych obywateli i przedsiębiorstw. Priorytetem Parlamentu Europejskiego jest zadbanie o to, by nasze przepisy dotyczące energii pomagały zapanować nad rachunkami i przyczyniały się do realizacji naszych długoterminowych celów klimatycznych; jest nim również zapewnienie zrównoważonego charakteru budżetu UE oraz zakończenie reform w dziedzinie migracji i azylu. Reformy te są szczególnie ważne w świetle wyborów europejskich w 2024 r., kiedy to obywatele będą pociągać nas do odpowiedzialności za sposób, w jaki UE zareagowała na obecne wyzwania.

Premier Fiala powiedział: Wspólna deklaracja, którą podpisujemy dziś, potwierdza nasze zaangażowanie na rzecz bardziej sprawiedliwej, ekologicznej i cyfrowej Europy. Podkreśla również naszą determinację, by stać na straży naszych zasad demokratycznych, dalej rozwijać dobrze funkcjonujący jednolity rynek i reagować na oczekiwania naszych obywateli. Priorytety te będą przyświecać naszym decyzjom i działaniom w ciągu półtora roku i pomogą naszym społeczeństwom i gospodarkom przetrwać skutki niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy.

Przewodnicząca Ursula von der Leyen dodała: Za sprawą Rosji do Europy powróciła wojna. Konsekwencje tej agresji są silnie odczuwane w Europie i na świecie. Ta wspólna deklaracja jest dowodem naszego zdecydowanego zaangażowania na rzecz utrzymania jedności we wspieraniu Ukrainy i jej obywateli oraz w przezwyciężaniu wielkich wyzwań naszych czasów, takich jak zmiana klimatu. Nakreślono w niej sposób, w jaki możemy spełnić obietnice, które złożyliśmy obywatelom Europy.

Dzisiejsza wspólna deklaracja kładzie szczególny nacisk na kluczowe wnioski ustawodawcze, którymi zajmują się obecnie Parlament Europejski i Rada lub które zostaną przedstawione przez Komisję Europejską do jesieni 2023 r. Zobowiązuje ona trzy instytucje do nadania najwyższego priorytetu inicjatywom mającym na celu realizację Europejskiego Zielonego Ładu, osiąganie transformacji cyfrowej i zwiększanie odporności UE, tworząc gospodarkę służącą ludziom, wzmacniając pozycję Europy w świecie, promując nasz europejski styl życia oraz chroniąc naszą demokrację i wartości. Trzy instytucje dążą do osiągnięcia jak największych postępów w realizacji inicjatyw zawartych we wspólnej deklaracji przed kolejnymi wyborami europejskimi w 2024 r.

Instytucje UE z zadowoleniem przyjmują również wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy i potwierdziły swoje zobowiązanie do podjęcia działań następczych w związku z tymi propozycjami w ramach swoich kompetencji. Wiele propozycji Konferencji znalazło już odzwierciedlenie w programie prac Komisji na 2023 r.

Mimo wielu wyzwań, z którymi przyszło się borykać w 2022 r., przewodniczący trzech unijnych instytucji wyrazili zadowolenie z osiągnięć dokonanych w tym roku. Obejmuje to w szczególności udzielanie wsparcia humanitarnego, politycznego, finansowego i wojskowego Ukrainie i jej ludności, a także bezprecedensowe sankcje wobec Rosji w celu wywierania presji gospodarczej i podważania potencjału wojskowego Rosji. UE zapewniła Ukraińcom dostęp do miejsc pracy, mieszkań, edukacji, szkoleń i opieki zdrowotnej w ramach pierwszego w historii uruchomienia mechanizmu tymczasowej ochrony. Wraz z przyjęciem planu REPowerEU UE stopniowo zniesie zależność Europy od rosyjskiej energii pochodzącej z paliw kopalnych, a jednocześnie zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i bezpieczeństwo energetyczne. Jednocześnie wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności w ramach NextGenerationEU sprzyja odbudowie zwiększającej odporność. Trzy instytucje są nadal zaangażowane w znalezienie wspólnych rozwiązań UE w celu rozwiązania kryzysu kosztów życia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Ponadto uzgodniono ważne przepisy dotyczące szeregu obszarów priorytetowych określonych już we wspólnej deklaracji z 2022 r., w tym przełomowego aktu o rynkach cyfrowych i aktu o usługach cyfrowych, sprawiedliwych wynagrodzeń minimalnych, równouprawnienia płci w organach spółek oraz niektórych wniosków dotyczących Unii Zdrowotnej i pakietu „Gotowi na 55”. W 2022 r. upłynęło również 20 lat od wprowadzenia euro. Rozpoczął się także Europejski Rok Młodzieży.

Dalsze działania

Trzy unijne instytucje będą kontynuować współpracę opierając się na dzisiejszej deklaracji i towarzyszącym jej dokumencie roboczym, w którym wymieniono 164 kluczowych wniosków ustawodawczych.

Kontekst

Począwszy od 2016 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja omawiają i uzgadniają – w formie corocznej wspólnej deklaracji – unijne priorytety legislacyjne na kolejny rok. Umożliwia to instytucjom ściślejszą i bardziej efektywną współpracę nad najważniejszymi wnioskami ustawodawczymi proponowanymi przez Komisję, w odniesieniu do których Parlament Europejski i Rada są współprawodawcami.

W 2020 r. te trzy instytucje UE podpisały pierwsze wspólne konkluzje na lata 2020–2024, w których określono wspólne cele i priorytety polityczne na okres do kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

Szczegółowe informacje

Wspólna deklaracja i dokument roboczy: Priorytety legislacyjne UE na lata 2023 i 2024

Wspólne konkluzje w sprawie celów i priorytetów politycznych na lata 2020–2024

Program prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

Sprawozdanie z wyników końcowych Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Solidarność z Ukrainą

Kontakty dla prasy:

Daniel FERRIE daniel.ferrie@ec.europa.eu

Tommaso ALBERINI Tommaso.ALBERINI@ec.europa.eu